İÇ DENETİM YÖNERGESİ

Dayanak

MADDE 1- Bu Yönerge 2547 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- Bu yönergede adı geçen;

Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi: Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin, iç ve dış geliştirme çalışmalarını yürüten ofisi,

Koordinatör: Ofisin işlerini yürütmek amacıyla Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen öğretim üyesini ifade eder.

Amaç ve Kapsam

MADDE 3-

Amaç: Bu yönergenin amacı, Üniversite bünyesindeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesini sağlamak, akreditasyon ve eğitim süreçlerinin planlanmasını gerçekleştirmek, öğretim üye ve elemanlarına ilişkin derslerin dağılımını sağlamak,  bölüm ve programların ders planlarını yapmak, bölüm ve programlara ilişkin akademik personel istatistiklerini tutmak, kurumsal kalite geliştirme çalışmalarına ilişkin stratejik amaçlar belirlemek üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisinin kuruluş, işleyiş ve görev esaslarını düzenlemektir.

Kapsam: Yönergenin 4. maddesinde açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurumsal düzenlemeleri kapsar.

Ofisin Faaliyet Alanları

MADDE 4- Ofis aşağıdaki faaliyetleride yerine getirir;

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak,

c) Üniversite eğitiminin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesi amacıyla istatistik çalışmalar yapmak,

d) Öğretim elemanları ve bölümlere ilişkin ders dağılımlarını gerçekleştirmek,

e) Bölüm ve programlara ilişkin ders dağılımlarını yapmak,

f) Üniversite bünyesindeki bloklar, laboratuvarlar, uygulama yerleri, konferans salonları ve dersliklerin kullanımına ilişkin dağılımını sağlamak,

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde iç ve dış kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

Organlar

MADDE 5- Birimin organları şunlardır:

a) Koordinatör

b) Koordinatör Yardımcıları

c) Fakülte ve Yüksekokul Temsilcileri

d) Birim Personeli

Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı, Fakülte ve Yüksekokul Temsilcilerinin Atanması

MADDE 6-

a) Koordinatör, eğitim planlama deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır.

b) Koordinatör Yardımcısı, eğitim planlama deneyimi olan akademik veya idari görevliler arasından Koordinatör iki (2) yıllığına görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan koordinatör yardımcısı yerine aynı şekilde bir başka öğretim elemanı görevlendirilir. Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, koordinatör yardımcısı koordinatör vekili olarak görev yapar.

c) Fakülte ve Yüksekokul temsilcileri, ilgili fakülte veya yüksekokul birim yöneticileri tarafından görevlendirilir.

 

Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7-

a) Koordinatörün görevleri şunlardır:

·         Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

·         Yılsonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

 

b) Koordinatör yardımcısının görevleri şunlardır:

·         İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ile kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu üniversitenin sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

·         Ofisin sorumlu olduğu faaliyetleri yürütmek

·         Fakülte ve yüksekokul temsilcileri ile gerekli yazışmaları yapmak

c) Fakülte ve Yüksekokul Temsilcileri

·         Fakülte veya yüksekokul temsilcileri, ofis için eğitim öğretim planlama sürecinde gerekli faaliyetleri yürütür, faaliyetlerle ilgili bilgi verir ve onay alır.

 

Personel İhtiyacı

MADDE 8- Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı koordinatörün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Yazışmalar

MADDE 9- Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla koordinatörlükçe hazırlanan yazılar, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının üst yazısıyla ve yazı işleri vasıtasıyla dağıtılır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 10- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

 Yürürlük

MADDE 11- Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- Bu Yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür.