Görev,Yetki ve Sorumluluklar

         Koordinatör :

·         Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

·         Yılsonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

         Koordinatör Yardımcısı :

·         İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ile kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu üniversitenin sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

·         Ofisin sorumlu olduğu faaliyetleri yürütmek

·         Fakülte ve yüksekokul temsilcileri ile gerekli yazışmaları yapmak

Fakülte ve Yüksekokul Temsilcileri :

·         Fakülte veya yüksekokul temsilcileri, ofis için eğitim öğretim planlama sürecinde gerekli faaliyetleri yürütür, faaliyetlerle ilgili bilgi verir ve onay alır.